Gespreksverslag 8 juni 2021

Dinsdagavond hebben we vanuit het Haags Supporters Collectief een constructief gesprek gevoerd met de vier bestuursleden van de HFC ADO Den Haag. Harm de Boer, Frans Leermakers, Arjan Verburg en Rob Guffens. Vanuit de verschillende supportersgroepen waren de volgende vertegenwoordigers aanwezig; Jacco van Leeuwen, Mark Vos, Michael Arts, Ruud Albrecht, Ruud Law.

 

Nieuwe aandeelhouder

Op zaterdag 29 mei is er behoorlijk wat ophef ontstaan na mails en whatsapp gesprekken die naar buiten zijn gebracht. We hebben gevraagd aan de bestuursleden van de HFC hoe dat heeft kunnen gebeuren. Zij geven aan dat zij zelf geen rol spelen in het bepalen van wie de nieuwe aandeelhouder wordt. De HFC heeft op dat vlak geen stemrecht en ook geen blokkerende mogelijkheden. Tevens geven ze aan dat zij geen voorkeur hebben voor bepaalde personen om de nieuwe aandeelhouder te worden. Het belangrijkste is dat de continuïteit van de club wordt gewaarborgd op lange termijn. Daarbij maakt het hen dus niet uit of het Jol wordt of Nederlof of iemand anders. Als diegene maar het beste plan heeft voor de club voor de lange termijn. Uit hun en onze berekeningen blijkt dat er echt veel geld nodig is om de club weer op de rit te krijgen de komende jaren. Aangezien zij van Martin Jol geen plan hebben gezien kunnen ze er ook niet over oordelen. Idealiter zien zij dat de nieuwe aandeelhouder geen exit-strategie heeft en dat alle revenuen weer terugvloeien in de club. Daarnaast zouden zij, net als wij, graag zien dat de nieuwe aandeelhouder allerlei bijzondere afspraken en overeenkomsten die de club heeft onder de loep neemt.

Op de vraag waarom ze dan niet naar buiten treden geven ze aan dat er tot voor kort nooit ophef was over hun positie en dat ze niet gewend zijn om naar buiten te treden. Ze zijn overvallen door de berichtgeving.

Op de vraag waarom ze na twee verzoeken niet met ons in gesprek wilden geven ze aan dat dat zo was afgesproken. Zij wilden best in overleg treden. Na overleg met Edwin Reijntjes bleek dat het prima mogelijk was om de afspraak wel te plannen en toen is er contact gezocht met het supporters collectief.

In een mail van de herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger van 8 juni aan ons wordt dit bevestigd. Voor de overdracht van de gewone aandelen is enkel toestemming nodig van het bestuur en de Stichting Toekomst ADO Den Haag, dus niet van de HFC. Zowel het bestuur als de Stichting Toekomst ADO Den Haag hebben aangegeven ter zake niet dwars te zullen liggen. Ik verwacht op dit punt dus geen problemen als er een keuze voor de beste nieuwe aandeelhouder en investeerder is gemaakt. Ik ben niet bevoegd om de termijn van drie maanden in te korten, maar ik verwacht op dit punt geen problemen.”

 

Vertrek Mo en benoeming Edwin

Vervolgens vroegen wij hoe het vertrek van Mo Hamdi is gegaan en de benoeming van Edwin Reijntjes als algemeen directeur a.i. Mo vertrok verrassend en normaal gesproken kan de aandeelhouder (UVS) dan een ava (algemene vergadering van aandeelhouders) plannen. Hierin kunnen zij een nieuwe directeur aanstellen. Zij kunnen aanstellen wie ze willen gelet op de verdeling van de aandelen. Dit gebeurde niet en aangezien ADO dreigde zonder statutair (tekenbevoegd) directeur te komen moest er gehandeld worden. Zeker gelet op de WHOA procedure en het overnameproces. Mo was namelijk de enige statutair directeur. Vervolgens is de Raad van Commissarissen op zoek gegaan naar een interim directeur. Die mogen zij statutair gezien aanstellen voor een tijdelijke periode. De RVC kwam bij Edwin Reijntjes (vicevoorzitter HFC) terecht, onder andere omdat hij onlangs een project had afgerond voor de club. Kent dus de club, is vroeger commissaris geweest in de RVC en heeft veel ervaring met moeilijke bedrijfsprocessen. Harm de Boer is hier vervolgens door Edwin Reijntjes van op de hoogte gebracht en heeft besloten voorzitter van de HFC te blijven tot Edwin weer terugkomt. In een voltallige vergadering  is er gestemd en waren er drie stemmen voor het benoemen van Edwin Reijntjes tot algemeen directeur a.i. De Chinese commissarissen hebben zich onthouden van een stem. Aangezien een dubbelrol voorkomen moet worden is Edwin direct uitgeschreven als bestuurslid van de HFC. Een nieuwe aandeelhouder zal tijdens een toekomstige aandeelhoudersvergadering officieel een algemeen directeur naar keuze aanstellen. Edwin Reijntjes treedt dan weer terug.

Op de vraag vanuit het collectief waarom er een passieve houding wordt aangenomen en ze zelf geen ava uitschrijven geeft het bestuur aan dat dat door de aandeelhouder moet gebeuren. De HFC heeft hier geen leidende rol gehad. Die had de RVC.

 

Structuur

Vanuit het collectief wordt aangegeven dat de huidige structuur met de HFC, STA en RVC heel ondoorzichtig is en kan zorgen voor conflicterend gedrag. Aan het bestuur wordt gevraagd hun visie daarop te geven. Nogmaals wordt er aangegeven dat de HFC niet bepalend is in wie de nieuwe aandeelhouder wordt. De rol die zij in de media en op social media wordt toebedeeld is in werkelijkheid niet zo groot.  Wel beschermen zij de clubcultuur middels het bijzondere aandeel. Denk hierbij aan het logo, de naam, de locatie, structuur van de jeugdopleiding en het bezit van de licentie. Ze geven aan dat zij die rol ook kunnen vervullen zonder een zetel in de RVC. De HFC heeft 1 plek in de RVC. Momenteel is de persoon die zij hebben aangedragen en die ook is benoemd Ward Swart. Die was voorheen bestuurslid van de HFC. Hij is zo spoedig mogelijk na zijn aanstelling uitgeschreven als bestuurslid bij de HFC. Ward Swart trad toe tot de RVC op 18 november 2018. Tot 9 juli 2019 vervulde hij ook de functie van voorzitter/secretaris ad interim bij HFC ADO Den Haag. De vereniging telde behalve Ward Swart met Rob Guffens twee bestuursleden. Het direct opstappen na zijn toetreden tot de RVC van NV ADO Den Haag zou HFC ADO Den Haag in een bestuurlijk vacuüm hebben gebracht. Daarom zijn onmiddellijk pogingen in het werk gesteld de dubbelfunctie zo kort mogelijk te laten duren. Op 9 juli 2019 traden Harm de Boer als voorzitter en Frans Leermakers als secretaris toe tot het bestuur van HFC ADO Den Haag, waarin Rob Guffens al zitting had als penningmeester. Dit was de gelegenheid voor Ward Swart om af te treden als voorzitter/secretaris a.i. bij HFC ADO Den Haag en zich uitsluitend te richten op zijn taak van lid van de RVC van NV ADO Den Haag. RVC leden zitten er voor het belang van de vennootschap en doen dat zelfstandig. Wettelijk gezien zitten zij daar zonder last of ruggenspraak. Regelmatig geeft Ward Swart wel achteraf aan tijdens HFC vergaderingen wat er besproken of bepaald is binnen de RVC. Hij zit niet in de RVC met een opdracht vanuit de HFC.

 

 

Vanuit het supporters collectief wordt vervolgens gevraagd hoe ze vinden dat het toezicht door hun voorgedragen RVC lid is geweest. Het bestuur geeft aan dat er een tekort is begroot. UVS heeft een garantstelling afgegeven van €3.000.000,- en heeft daar ook zwart op wit voor getekend. Op dat moment was er geen reden om aan te nemen dat zij die niet zouden betalen. De KNVB heeft zelfs nog geëist dat er een verklaring kwam van de Chinese accountant voor de garantstelling. Die is er ook gekomen.

Het bestuur geeft tevens aan dat tijdens de ava de macht van STA en HFC miniem is gelet op de verdeling van de aandelen.

In de RVC is de verdeling als volgt: 1 voorgedragen door de HFC, 1 voorgedragen door de STA, 2 voorgedragen door UVS en 1 onafhankelijke voorzitter die is aangesteld door UVS. UVS stelt als grootaandeelhouder uiteindelijk de commissarissen aan.

De HSD geeft in zijn mail aan ons nog wel het volgende aan. Ten aanzien van de HFC hebben de gegadigden waar ik tot nu toe mee heb gesproken wel aangegeven dat het voor ADO voor het besluitvormingsproces in de toekomst wel wenselijk is dat de HFC enkel invloed behoudt op culturele onderwerpen en niet meer ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting en dat het ook wenselijk is dat de licentie betaald voetbal in ADO Den Haag zelf terecht komt in plaats van bij de HFC.”

 

Stichting Toekomst ADO

De STA is opgericht toen de toenmalig wethouder van de gemeente geen akkoord wilde geven op de ingediende begroting. De gemeente kwam er toen achter dat ze een begroting niet konden blokkeren met het prioriteitsaandeel. De STA kan in een aandeelhoudersvergadering een overname van de aandelen blokkeren voor drie maanden, maar moet dan met een “bod in contanten komen”. De HSD geeft aan dat de STA niet dwars zal liggen bij de keuze voor een nieuwe aandeelhouder.

 

Bezoek wedstrijden door HFC leden

Vanuit het supporters collectief wordt er gevraagd hoe het zit met het bezoeken van wedstrijden door leden van HFC. Het bestuur geeft aan dat er 80 niet spelende leden zijn. Alle jeugdspelers zijn namelijk ook lid. Als leden een wedstrijd willen bezoeken vragen ze dat bij de secretaris aan. Dat zijn er gemiddeld 30 per wedstrijd en bij grote wedstrijden 40 of iets meer.

De 65+ leden betalen €130,- per jaar voor hun lidmaatschap. De 65- leden betalen iets meer dan €170,-. Alleen de bestuursleden en leden van de ledenraad (totaal zo’n 20, indien aanwezig) krijgen bij de wedstrijden wat drankjes en wat te eten als bitterballen of een broodje worst. Zij hebben toegang tot de bestuurskamer.

 

Toekomst HFC

Media aandacht komt net iets te vroeg. Dat was hun bedoeling totaal niet. Ze willen meer gaan communiceren en geven aan dat het geen besloten vereniging is. Ze willen dus actief meer leden gaan werven. Ze hebben hier ook een plan voor uitgewerkt. Dat sturen ze naar ons toe. Deze week hebben ze een bijeenkomst voor de leden en willen horen hoe zij hierin staan. Draagvlak hebben voor wat ze de komende tijd gaan doen en werken aan vernieuwing en verjonging. Ze willen de NV ADO Den Haag helpen op vrijwillige basis meer kennis binnen te krijgen. Service instituut worden. Ze zien dat de supporter een meer betrokken rol krijgt in de toekomst en juichen dat toe.

 

Haags Supporters Collectief

De bestuursleden geven aan positief te staan tegenover ons initiatief om 10% van de aandelen te bemachtigen en om een RVC plek te hebben voor het HSC. Ze geven ook aan dat zij daar niet over gaan en dat dat tussen het HSC en de nieuwe aandeelhouder is. De regelgeving van de KNVB is daarbij ook leidend geven ze aan. Als het lukt zouden ze dat mooi vinden en als wij straks zo ver zijn bieden zij een welwillend oor. Tevens stelt het bestuur voor om op regelmatige basis elkaar in deze setting te spreken. Wellicht dat we in de toekomst samen tot goede ideeën of activiteiten komen Hier gaan wij als supporters collectief uiteraard op in.

 

Diversen

Frans van Steenis is door UVS benoemd als onafhankelijk voorzitter en heeft geen band met de HFC.

Eens per week wordt de HFC de laatste tijd bijgepraat door de directie of om advies gevraagd.

Het bestuur geeft aan dat een RVC plek niet per se noodzakelijk is om de clubcultuur te beschermen en de rechten van het bijzondere aandeel toe te passen.

 

Onze conclusies

-HFC ADO Den Haag speelt geen rol in het bepalen van de nieuwe aandeelhouder.

-De (bestuurs)leden van de HFC hebben net als wij hart voor de club en waken voor de continuïteit van de club. Ze willen voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

-De herstructureringsdeskundige heeft een sleutelrol

 

Vanuit beide partijen is er uitgesproken dat het goed is elkaar gesproken te hebben en dat het een positief en constructief overleg was. Vanuit het Supporters Collectief willen we het bestuur van de HFC bedanken voor hun aanwezigheid en openheid.