Maandag 14.06.2021 – Kennismakinggesprek met partij Nederlof

Aanwezig: Jean Paul Mallant, Lesley Butter, Mark Vos, Ruud Law

Ad Nederlof & Herman van Hemsbergen.

Introductie:

Ad Nederlof: 50 jaar ervaring in IT industrie werkzaam in o.a. Amerika (Sillicon Valley) en Europa. Ad is ruim 16 jaar geleden begonnen met zijn eigen bedrijf. De VANAD Groep bestaat uit diverse bedrijven en is inmiddels uitgegroeid naar zo’n 1600 a 1700 medewerkers.

Herman van Hemsbergen: Herman heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Tevens heeft hij een ruime ervaring als voorzitter van RVC’s bij diverse bedrijven.

We zijn gestart met een introductie ronde om vervolgens beide heren veel vragen te stellen.

Wat was het moment waarop zij bedachten om de club te helpen? Ad geeft aan dat het begon met een telefoongesprek met iemand uit zijn netwerk. Of hij eens wilde komen praten over de huidige situatie van ADO en of hij iets kon betekenen voor de club. Daarop zei hij ja en vroeg of Herman samen met hem het gesprek aan wilde gaan.

Ad geeft aan dat de club niet failliet moet gaan en dat dat de belangrijkste reden is waarom zij het gesprek aan zijn gegaan. Zij willen dat de club bestuurlijke kwaliteit krijgt, een goede solvabiliteit (op lange termijn aan je financiële verplichtingen kunnen voldoen) en een goed financieel beleid.

De voorwaarde is een meerderheidsaandeel, dit om slagvaardiger te kunnen opereren en om echt stappen te kunnen maken en verander processen door te voeren. Verandering in de structuur is essentieel. Heb je geen meerderheid, dan is het moeilijk om echt beleid door te voeren.

Er is geen persoonlijk verdienmodel. Zij hebben geen behoefte om geld te verdienen aan de club. Wel zien ze een mogelijkheid om naamsbekendheid te generen voor VANAD. Door middel van het opzetten van zakelijke netwerken en doordat je relaties mee kunt nemen bijvoorbeeld.

Herman en Ad hebben een redelijk lang maar anoniem verleden binnen de club als supporter.

Ad somt de namen op uit het verleden waarin onze club bovenin meedraaide in het betaalde voetbal. Ad bezocht regelmatig de wedstrijden in het Haagse, de ene week naar ADO en de andere week naar Houtrust om Holland Sport aan te moedigen. Herman was vroeger ook geregeld terug te vinden in het zuiderpark.

Herman geeft aan dat hij, bij de kleinere clubs, het volgende ziet 1) Teveel mensen die bestuurlijke functies hebben, maar die geen (bedrijfs)ervaring hebben op dat vlak. 2) Veel mensen pretenderen (net als iedere Nederlander) voetbalverstand te hebben, terwijl ze dat eigenlijk niet hebben. Beide heren geven aan geen verstand van voetbal te hebben en daar dus heel duidelijk de juiste mensen voor willen zoeken die dat vak beheersen. 3) Bij clubliefde zit bij het nemen van goede beslissingen soms in de weg door bepaalde emoties die spelen bij bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders.

Meer rationeel beslissingen nemen zou het devies moeten zijn. Besturen met een warm hart en een koel hoofd. Keyword is Budget. Hou je aan het budget.

Ad geeft aan te willen investeren in de toekomst van de club en niet het geld weg stoppen in gaten. Om schulden af te lossen. Hij wil geen pinautomaat zijn.

De huidige structuur van ADO komt aan bod. Er zijn momenteel 1 grootaandeelhouder en 2 minderheidsaandeelhouders. De Stichting Toekomst ADO en de HFC ADO Den Haag. Partij Nederlof is in gesprek met zowel de vereniging als de Stichting. Idealiter hebben beide partijen geen invloed op de bedrijfsprocessen en begrotingen. De licentie is momenteel in bezit van HFC die is daardoor bijvoorbeeld betrokken bij het indienen van de begroting bij de KNVB. Dat zij de cultuur beschermen is ontzettend belangrijk en bescherming moet er ook blijven. Maar meepraten over de begroting is niet logisch als er al een RVC is met die taak. Hetzelfde geldt voor de STA. Prima dat er een partij is die een aandelenverkoop kan beoordelen en eventueel tegenhouden, maar het is beter als de supporters daarbij ook aan tafel zitten. En beoordelen van de begroting door de STA is wederom onnodig gelet op de taak van de RVC.

STA is de eerste partij die geraadpleegd moet worden bij een verkoop van de aandelen door de grootaandeelhouder. Daarna komt de KNVB om de hoek kijken. Als die het goedkeuren is er de laatste stap waarbij de statutaire directeur van de club moet tekenen voor de overdracht.

De gemeente speelt als eigenaar van het stadion een belangrijke rol voor de club. De huur drukt zwaar op de begroting. Daarom had partij Nederlof eerst de eis om het stadion ook te kunnen kopen. Dit zou waarschijnlijk kostbare tijd kosten en daarom is die wens voor nu even geparkeerd. Het is wel van belang voor de toekomst. Aangezien de huur wel erg zwaar op de begroting drukt als de club in de KKD speelt hebben ze een idee om een wat reëlere huurprijs te vragen. Een bedrag per wedstrijdtoeschouwer die een kaartje heeft gekocht. Zo maak je de huuropbrengsten variabel en loopt de club veel minder risico. De gemeente is dus een belangrijke partner van de club en gaat hier hopelijk aan meewerken om de huur te verlagen.

Onderstaande checklist met onderwerpen is vanuit het supporters collectief opgesteld om in te kunnen schatten welke gegadigde het beste plan heeft voor de continuïteit van de club en voor de betrokkenheid van de supporters. Op basis van een toelichting en beloftes op deze punten door de gegadigden kunnen wij inschatten welke gegadigde onze voorkeur heeft. De vragenlijst is ook voorgelegd aan Ad en Herman.

1) Zorgen voor de continuïteit van de club op lange termijn, 5-10 jaren plan voorleggen?

Er is een lange termijn visie. Alle bedrijven binnen de VANAD groep hebben een 5 en 10 jaren plan. Dit gaat ADO ook krijgen. Er is geen exit strategie. Er is dus geen plan om de club gezond te maken en dan door te verkopen. Het plan moet door iedereen gedragen worden, door alle stakeholders.

2) In staat en bereid zijn om in de toekomst onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen?

Partij Nederlof gaat uit van een gezonde bedrijfsvoering met een plan en daarbij horend budget. Er kunnen natuurlijk altijd bijzondere omstandigheden zijn waar niemand iets aan kan doen en dat je als aandeelhouder toch wilt helpen, ook al is de voorwaarde niet om als pinautomaat te fungeren.

Voor ieder bedrijfsonderdeel zullen er budgetten worden bepaald en deze worden ook gecontroleerd en geëvalueerd. Houdt iemand zich er niet aan dan heeft dat consequenties. Net als in ieder goed geleid bedrijf, wat ADO ook hoort te zijn.

3) Streven naar een positief operationeel resultaat exclusief de transferopbrengsten?

Profit & Loss moet goed neergezet en gemonitord worden. Transferinkomsten moeten naar spelers of het eigen vermogen gaan. Dus zeker niet uit de club. Dat maken de heren heel duidelijk.

4) Geen druk vanuit financier(s) om rendement/dividend vanuit de inkomsten van de club te ontvangen of om de investering terug te krijgen?

Er wordt geen dividend uitgekeerd en al het geld wordt weer terug de club geïnvesteerd, om eigen vermogen te creëren en hogerop te komen.

5) Vaak en heel transparant communiceren richting de supporters?

Regulier overleg met supporters is gewenst, Partij Nederlof beschouwt ons, de supporters, als belangrijkste stakeholder. Herman geeft aan structureel met supporters te willen overleggen.

6) Geen plannen hebben om de aandelen (gedeeltelijk) weer te verkopen

Er is geen exit strategie, wel de bereidheid om andere geïnteresseerden deel te laten nemen. Wel altijd in een minderheidsbelang ,denk aan 10% aandelen voor de supporters. Men staat open voor een samenwerking met andere partijen die zich hard willen maken voor de club en niet voor hun eigen portemonnee.

7) Supporters betrekken bij beleidsvorming en beleidsvoering

Dit staat hoog op het verlanglijstje van Herman en Ad, structureel de supporters bij de club betrekken, er zit voldoende kennis en het creëert draagvlak, er werden enkele ludieke acties vermeld wat aangeeft dat erover nagedacht is.

Vanuit het HSC wordt hun plan van werkgroepen beschreven. Werkgroepen die bestaan uit diverse supporters en 1 of meerdere medewerkers van de club. De werkgroepen hebben diverse thema’s. Bijvoorbeeld: Onderhoud van het stadion, marketing en sales, sfeer, hospitality. De werkgroepen gaan vervolgens samen aan de slag om tot actiepunten te komen voor hun thema. Tientallen of misschien wel honderden supporters kunnen op die manier betrokken worden en helpen de club weer op te bouwen. Ook al hebben ze maar een paar uurtjes per maand beschikbaar, dan nog kunnen ze helpen. Hier versterk je ook de band met de club en komen we af van de wij/zij mentaliteit. We vormen met z’n allen de club.

Door Ad en Herman wordt hier heel enthousiast op gereageerd. Ze vinden het een goed idee.

8) Hart voor de club en de stad hebben, ADO Den Haag weer de club van de regio laten worden

Er ligt een rijke historie qua support van beide heren, er is door Ad altijd waar dan ook ter wereld gekeken naar de wedstrijden van ADO DH of de uitslagen in de nieuwsberichten. Maar ook: het warme hart blijft alleen pompen als het hoofd koel blijft.

9) Mogelijkheid op een aandelenemissie, aankoop van aandelen door supporters en streven naar een RVC-plek voor de supporters.

Die mogelijk is er voor het HSC om medeaandeelhouder te worden in de club. Het initiatief om 10% van de aandelen in een stichting onder te brengen (en dus toegang tot de aandeelhoudersvergadering te hebben) ondersteunen zij volledig. Ze denken nog na over hoe de RVC eruit moet komen te zien, maar geven wel aan dat een RvC lid niet de belangen van een specifieke achterban mag dienen. Maar alleen dat van de club als geheel (en dus van alle belanghebbenden). En een RvC-lid mag niets van wat in de RvC besproken wordt naar buiten brengen. Een plek als aandeelhouder en in regelmatig overleg, waar echt wat mee gebeurd (en waarvan de informatie ook openbaar gemaakt kan worden), is veel effectiever.

10) Revenuen en transferopbrengsten zoveel mogelijk weer investeren in de club

De omzet van de club valt vrij in de club. Ze willen wel de balans veranderen waar geld aan uitgegeven wordt. Meer kapitaal op het veld.

11) Een nieuwe structuur willen opzetten, waarbij de cultuur van de club beschermd is, waarbij de aandelen niet zomaar doorverkocht kunnen worden, maar waarbij er wel op een logische manier beleid kan worden uitgevoerd

Zie eerdere stuk tekst over de STA en HFC. Cultuur en DNA van de club is heilig, maar de structuur moet veranderen.

12) De organisatie professionaliseren en/of reorganiseren

Beide heren hebben ruime ervaring met het opbouwen en leiden van bedrijven. Ze geven duidelijk aan dat er veel meer begrotingsdiscipline moet komen en dat mensen ook verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun resultaten. De organisatie gaat grondig onder de loep genomen worden en gaat effectiever worden ingericht. De huidige directie is daar natuurlijk ook al mee bezig.

13) Synergie zoeken tussen eigen organisatie en de club om meer inkomsten te genereren

Waar mogelijk bepaalde zaken proberen wel naar een hoger niveau brengen via bestaande kennis binnen de VANAD groep. Denk bijvoorbeeld aan data analyse.

14) Allerlei bijzondere afspraken en overeenkomsten die de club heeft willen onderzoeken en indien gewenst beëindigen.

Juridisch kunnen daar haken en ogen aan zitten. Beide heren geven aan er zeker mee aan de slag te willen gaan en de voorbeelden van de HSC ter harte te nemen.

15) Rekening houden met successie bij overlijden van de nieuwe aandeelhouder

Meerdere kinderen die belang hebben in het familie bedrijf. De aandelen daarvan zijn al overgedragen. De VANAD groep wordt geleid door Arthur Nederlof. Bij overleiden zou er qua eigendom dus niets veranderen.

16) De juiste personen op de juiste plek plaatsen voor zowel voetbaltechnische als organisatorische functies. Wie heeft de gegadigde in beeld en voor welke posities?

Herman is al met mensen en namen bezig. Ze zijn proactief, maar dit is nog vrij prematuur. Ze geven wel aan dat ze graag mensen voor een langere periode de kans willen geven echt ergens aan te bouwen. Hier is ook geduld van de supporters voor nodig. Ze geven tevens aan van te voren met supporters te willen bespreken wat wij als supporters belangrijk vinden kijkend naar de rol van bijvoorbeeld een hoofdtrainer of technisch manager/directeur.